<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="nhapykien.aspx.vb" Inherits="WebTIC.nhapykien" %>
Quý khách liên hệ hoặc có ý kiến trao đổi xin vui lòng liên hệ trực tiếp theo địa chỉ trên hoặc gửi thông tin đến chúng tôi bằng mẫu dưới đây.
(*) là thông tin bắt buộc.
   
     
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN (Admin )
114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai.
Điện thoại : 0592222170 - 0593748113
Fax : 0593748113
Website : www.ticcom.com.vn
Email
: ctcptic@yahoo.com