TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                                

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

TIC Ổn định - Phát triển - Hội nhập

 

 

Điều lệ công ty                             

Quy chế quản trị công ty                

Bản cáo bạch

Báo cáo thường niên

Liên hệ 

Tin tức năm 2013-2014, 2015

Tin tức năm 2016

 

 

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email :
ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn