TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.       

       Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-768 pixels                                                                                      

 ĐƠN VỊ SÁNG LẬP

Các hoạt động

 

 

 

THÔNG TIN TÀI CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CỔ TỨC

Đvt: 1000 đ

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 KH 2011 Ghi chú
Kết quả kinh doanh              
Tổng doanh thu * 5.662.816 13.376.668 24.741.578 30.518.451 17.911.251 37.979.892  
Lợi nhuận trước thuế 4.574.042 11.868.753 22.339.989 28.123.967 15.351.994 34.918.000  
Lợi nhuận sau thuế 4.574.042 11.286.630 21.150.552 28.002.740 15.314.490 34.918.000  
ROA   5,79% 10,65% 12,90% 6,05% 13,75%  
ROE   8,95% 13,34% 16,14% 6,07% 13,80%  
EPS cơ bản (đồng)   1867 1752 1739 836 1470  
Cổ tức thực hiện 16% 18% 16% 15% 8%** 13%  
Tài sản              
Tổng tài sản 61.312.908 195.078.489 198.549.988 217.107.291 253.114.241 254.000.000  
Tài sản lưu động ngắn hạn 2.973.837 56.768.197 14.042.881 13.120.972 17.134.338    
Tổng nợ 57.004.370 68.967.651 40.060.505 43.593.101 662.094    
Nợ ngắn hạn 1.500.761 10.657.651 1.755.905 6.393.801 662.094    
Vốn chủ sở hữu 4.308.538 126.110.838 158.489.482 173.514.189 252.452.147 253.000.000  
Vốn điều lệ - Cổ phiếu              
Vốn điều lệ 3.698.300 125.557.100 165.826.000 165.826.000 246.569.880 246.569.880  
Cổ phiếu đã phát hành (cp) 369.830 12.555.710 16.582.600 16.582.600 24.656.988 24.656.988  
Cổ phiếu đang lưu hành (cp) 369.270 12.553.926 16.099.917 16.099.917 24.095.555 22.674.305  

  Ghi chú:

   *   Bao gồm doanh thu thuần bán điện, doanh thu từ hợp tác liên doanh, đầu tư tài chính và thu nhập khác.

   ** Năm 2010 trả cổ tức bằng tiền 5% và 3% bằng cổ phiếu.

 

 

Địa chỉ : 254 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn