CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ ÐIỆN TÂY NGUYÊN - Ðịa chỉ : 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, T.Gia Lai. Ðiện thoại : (059) 3748113, (059) 2222170. Fax : (059) 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn     

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

- Tỷ giá Ngoại tệ  

- Giá vàng SJC

(Xin xem trang chủ)

 

Thông tin chứng khoán :

 

Royal Securities Corporation

Vietcombank Securites Company
Uỷ ban chứng khoán

  

BAN LÃNH ĐẠO

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ban giám đốc  

Lịch sử Ban lãnh đạo


A- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Phan Thanh Lạc - Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

    - Sinh ngày  : 03/08/1960

    - Nơi sinh    : Nam Định

         - Dân tộc    : Kinh  -  Quốc tịch  : Việt Nam

    - Quê quán  : Giao Xuân, Giao Thủy - Nam Định.

    - Trình độ CM : Đại học tài chính kế toán.

    - Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Điện Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên.

Ông được Hội đồng quản trị TIC bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐQT ngày 06/5/2011.

Đại hội đồng cổ đông 2015 đã bầu Ông vào Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2010 và được các thành viên HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ này.

Số cổ phần nắm giữ:  108.186 cổ phần

       

2. Ông: Huỳnh Đoan - Thành viên Hội đồng quản trị

 

             - Sinh ngày     : 27/03/1960

        - Nơi sinh       : Tp.HCM

        - Dân tộc       : Kinh  -  Quốc tịch : Việt Nam

        - Quê quán     : Tịnh An, Sơn Tịnh - Quảng Ngãi.

   - Trình độ CM  : Cử nhân quản trị kinh doanh.

   - Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên,

 

Nhiệm kỳ II 2010-2015, Ông Huỳnh Đoan được tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị TIC.

Đại hội đồng cổ đông 2015 đã bầu Ông vào Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2010.

Số cổ phần nắm giữ:  30.900 cổ phần

   

 

3. : Trần Thị Phương - Thành viên Hội đồng quản trị

 

   

    - Sinh ngày     : 26/11/1978

         - Dân tộc        : Kinh  -  Quốc tịch : Việt Nam

         - Quê quán      : Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi.

    - Trình độ CM   : Đại học tài chính - Kế toán

    - Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Điện Gia Lai, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên.

Bà được cổ đông lớn Công ty CP Điện Gia Lai đề cử và HĐQT TIC thống nhất bầu vào HĐQT thay cho Ông Nguyễn Tâm Hòa thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 03/10/2014.

Bà Trần Thị Phương được ĐHĐCĐ 2015 tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị TIC nhiệm kỳ 2015-2020, .

       

 

4. Ông: Trần Nguyễn Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị

 

    - Sinh ngày     : 20/12/1981

         - Dân tộc        : Kinh  -  Quốc tịch : Việt Nam

         - Quê quán      : Lâm Đống

    - Trình độ CM   : Đại học kinh tế

    - Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty CP Điện Gia Lai.

Ông Trần Nguyễn Hoàn được Đại hội đồng cổ đông thường niên TIC năm 2015 bầu vào Hội đồng quản trị TIC nhiệm kỳ 2015 - 2020.

       

 

 

 

5. Ông: Nguyễn Văn Giang - Thành viên Hội đồng quản trị

 

       - Sinh ngày     : 02/10/1959

       - Nơi sinh        : Nghệ An      

            - Dân tộc        : Kinh  -  Quốc tịch  : Việt Nam

       - Quê quán      : Nghi lộc, Nghệ an

       - Trình độ CM   : Kỹ sư chế tạo máy

       - Chức vụ hiện nay : Trưởng phòng vật tư xuất nhập khẩu : Công ty CP chế tạo thiết bị điện Đông Anh – Hà Nội

     Ông Nguyễn Văn Giang là cổ đông lớn của TIC, đã có nhiều trách nhiệm và gắn bó trong quá trình phát triển của Công ty.

     Số cổ phần nắm giữ :   187.334 cổ phần

     Ông Nguyễn Văn Giang được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2010-2015 bầu vào Hội đồng quản trị TIC và tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 


B- BAN KIỂM SOÁT  

        1. Bà Đỗ Vũ Hải Hà - Trưởng  Ban Kiểm soát

  

   - Sinh ngày    : 16/7/1986

   - Dân tộc       : Kinh  

   Quốc tịch    : Việt Nam

   - Quê quán     : Yên Phương, Ý Yên - Nam Định

   - Trình độ CM  :  Cử nhân Kinh tế

   - Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty CP Điện Gia Lai.

     Bà Đỗ Vũ Hải Hà được Đại hội đồng cổ đông TIC năm 2015 bầu vào Ban Kiểm soát TIC và được Ban Kiểm soát TIC bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

 

 

 

2. Bà Trần Thị Thu Hồng - Kiểm soát viên

   

   - Sinh ngày    :    25/03/1986

   - Dân tộc       :    Kinh  

   Quốc tịch     :    Việt Nam

   - Quê quán     :    Hưng Yên

   - Trình độ CM  :    Cử nhân Kinh tế

   - Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng kiểm soát nội bộ Công ty CP Điện Gia Lai.

      Bà Trần Thị Thu Hồng được Đại hội đồng cổ đông TIC năm 2015 bầu vào Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

 

 

 

 

3. Ông Nguyễn Xuân Hướng - Kiểm soát viên

 

  

    - Sinh ngày   : 17/01/1991

   - Dân tộc      : Kinh  

   Quốc tịch  : Việt Nam

   - Quê quán    : Mỹ Văn, Hưng Yên

   - Trình độ CM :  Cử nhân Kế toán.

   - Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng kiểm soát nội bộ Công ty CP Điện Gia Lai.

     Ông Nguyễn Xuân Hướng được Đại hội đồng cổ đông TIC năm 2015 bầu vào Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

 

 


C- GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

        1. Ông: Huỳnh Đoan - Giám đốc công ty

       

        - Sinh ngày    : 27/03/1960

        - Nơi sinh       : Tp.HCM

        - Dân tộc       : Kinh  -   Quốc tịch   : Việt Nam

        - Quê quán     : Tịnh An, Sơn Tịnh - Quảng Ngãi.

   - Trình độ CM  : Cử nhân quản trị kinh doanh.

   - Chức vụ hiện nay : Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

Ông Huỳnh Đoan là sáng lập viên của Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên.

      Hiện nay ông Đoan đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên, thành viên Hội đồng quản trị TIC nhiệm kỳ 2010 - 2015.

                                        Số cổ phần nắm giữ:  30.900 cổ phần

 

2. Ông : Nguyễn Tiến Hải - Kế toán trưởng

 

  

   - Sinh ngày      : 10/07/1984

        - Nơi sinh         : Gia Lai

        - Dân tộc         : Kinh   -   Quốc tịch  : Việt Nam

   - Quê quán       : Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định

   - Trình độ CM    : Đại học Tài chính Kế toán

   - Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên.

   Ông Nguyễn Tiến Hải là một cán bộ nghiệp vụ năng động được Hội đồng quản trị đánh giá cao về công tác kế toán, quản lý tài chính của Công ty.  

 


 

D- LỊCH SỬ BAN LÃNH ĐẠO

 

1. Từ 2004 - tháng 06/2007

 

  - Hội đồng quản trị : Ô. Tân Xuân Hiến - Chủ tịch HĐQT; Ô. Phạm Toan - Phó chủ tịch HĐQT; Ô. Nguyễn Quang Phong - Thành viên; Ô. Lê Tống Hiếu - Thành viên; Ô. Nguyễn Viết Sinh - Thành viên.

  - Ban Kiểm soát: Ô. Phan Thanh Lạc - Trưởng ban; Ô. Huỳnh Đoan - Thành viên; Ô. Bảo Cường - Thành viên.

  - Ban Điều hành : Ô. Nguyễn Viết Sinh - Giám đốc; Ô. Nguyễn Xuân Thanh - Kế toán trưởng.


      
2. Từ tháng 7/2007 - 6/2010

 

  - Hội đồng quản trị : Ô. Tân Xuân Hiến - Chủ tịch HĐQT; Ô. Phạm Toan - Phó chủ tịch HĐQT; Ô. Phan Tính - Thành viên; Ô. Nguyễn Viết Sinh - Thành viên; Ô. Bùi Thế Duy - Thành viên.

  - Ban Kiểm soát: Ô. Phan Thanh Lạc - Trưởng ban; Ô. Nguyễn Xuân Thanh - Thành viên; Ô. Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên.

  - Ban Điều hành : Ô. Huỳnh Đoan - Giám đốc; Kế toán trưởng: Bà. Nguyễn Thiên Tường và Ông. Nguyễn Tiến Hải (từ tháng 03/2008).

 

3. Từ tháng 7/ 2010

         - Hội đồng quản trị : Ô. Tân Xuân Hiến - Chủ tịch HĐQT; Ô. Phan Thanh Lạc - Thành viên; Ô. Nguyễn Quang Vinh - Thành viên; Ô. Nguyễn Văn Giang - Thành viên;  Ô. Huỳnh Đoan - Thành viên. Đến ĐHĐCĐ 2011: Ô. Nguyễn Quang Vinh xin thôi nhiệm và bổ sung Ô. Đinh Văn Hiệp.

  - Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng ban; Ô. Nguyễn Xuân Thanh - Thành viên; Ô. Trương Văn Lân - Thành viên.

  - Ban Điều hành : Ô. Huỳnh Đoan - Giám đốc; Kế toán trưởng: Ô. Nguyễn Tiến Hải và Bà Đặng Nguyễn Thị Kim Loan (từ tháng 11/2010).

 

4. Từ tháng 5/ 2011

         - Hội đồng quản trị : Ô. Phan Thanh Lạc - Chủ tịch HĐQT; Ô. Tân Xuân Hiến - Thành viên; Ô. Nguyễn Quang Vinh - Thành viên; Ô. Nguyễn Văn Giang - Thành viên;  Ô. Huỳnh Đoan - Thành viên. Đến ĐHĐCĐ 2011: Ô. Nguyễn Quang Vinh xin thôi nhiệm và bổ sung Ô. Đinh Văn Hiệp.

  - Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng ban; Ô. Nguyễn Xuân Thanh - Thành viên; Ô. Trương Văn Lân - Thành viên.

  - Ban Điều hành : Ô. Huỳnh Đoan - Giám đốc; Kế toán trưởng: Ô. Bà Đặng Nguyễn Thị Kim Loan (từ tháng 11/2010).

5. Từ tháng 5/ 2013

Đến ĐHĐCĐ năm 2013, các thành viên HĐQT là Ô. Đinh Văn Hiệp, Ô. Tân Xuân Hiến thôi nhiệm và bầu bổ sung Ô. Nguyễn Tâm Hòa và Ô. Lê Văn Minh. Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Phương, Ô. Nguyễn Xuân Thanh, Ô.Trương Văn Lân thôi nhiệm và bầu bổ sung các Ông: Lưu Mạnh Thức, Ô. Bùi Tấn Khải, Ô. Nguyễn Bá Đài.

6. Từ tháng 5/ 2015

       Đến ĐHĐCĐ năm 2015, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

       - Hội đồng quản trị: Ông Phan Thanh Lạc (Chủ tịch), Ông Huỳnh Đoan (TV), Ông Trần Nguyễn Hoàn (TV), Ông Nguyễn Văn Giang (TV), Bà Trần Thị Phương (TV)

       - Ban Kiểm soát Bà Đỗ Vũ Hải Hà (Trưởng ban), bà Trần Thị Thu Hồng (KS viên), Ô. Nguyễn Xuân Hướng (KS viên)

   
Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email :
ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn