TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                                

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

 

KẾ HOẠCH CÔNG TY

 

 

1. Kế hoạch SXKD năm 2015

   

Stt

CHỈ TIÊU

Đvt

TH 2014

Kế hoạch  2015

1.

Vốn điều lệ

- Cổ phiếu phát hành

- Cổ phiếu quỹ

- Cổ phiếu lưu hành

 1000đ

CP

246.569.880

24.656.988

2.374.003

22.282.985

246.569.880

24.656.988

2.374.003

22.282.985

2.

Tổng doanh thu

1000đ

36.438.995

38.768.794

 

- DT nhà máy IaĐrăng1

- DT từ liên doanh

- Lãi tiền gửi, tài chính khác.

- Thu nhập khác

3.186.867

32.155.350

1.094.194

2.584

3.238.120

34.190.674

1.340.000

-

3.

Tổng chi phí

1000đ

3.722.721

3.534.427

 

- Chi phí SX chính

- Chi phí QLDN + thù lao

- Chi phí tài chính

1.712.139

1.289.076

721.506

1.856.815

1.677.612

-

4.

Lợi nhuận trước thuế

1000đ

32.716.274

35.234.367

5.

Thuế TNDN 

1000đ

107.423

184.939

6.

Lợi nhuận sau thuế

1000đ

32.608.851

35.049428

7.

Trích các quỹ

1000đ

309.552

175.247

8.

LN sau thuế và các quỹ

1000đ

32.299.299

34.874.181

9.

LN giữ lại năm trước

1000đ

1.154.560

29.382

10.

Tổng lợi nhuận (8 + 9)

1000đ

33.453.859

34.903.563

11.

 

- Tổng LN / CP lưu hành (EPS)

- Cổ tức  ( * )

  + PA1: Chưa bán cp quỹ

  + PA2: Có bán cổ phiếu quỹ

đ/cp

%

%

%

1.501

 

15%

 

1.573

 

15%

14% - 15%

 

 

  2. Kế hoạch đầu tư 2015 - 2020

 

Dự án

Công suất (MW)

Vốn chủ sở hữu

 

     Dự kiến KH giải ngân của TIC (tỷ đ)

 

 

 

(tỷ đ)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cộng

1

Thủy điện Alin B1

50

450

5,76

12,24

18

9

 

 

45

2

TĐ Alin B2

20

150

 

1,5

3

7,5

3

 

15

3

TĐ Krông Pa 2

11

82,5

3,5

3,1

1,65

 

 

 

8,25

4

Cụm Đak Lô 1,2,3

19

142,5

3,7

5

4,5

1,05

 

 

14,25

5

TĐ Rào Trăng 3 & 4

30

225

 

 

 

6

7,5

9

22,5

 

Tổng cộng

130

1050

12,96

21,84

27,15

23,55

10,5

9

105

 

Địa chỉ : 254 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email :
ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn